Účast na kurzech /pravidla a podmínky/ a ochrana os.údajů /GDPR

Pravidla a podmínky účasti na kurzech

POSTUP

Pro účast na kurzu vyplníte přihláškový formulář, uvedený na webové stránce konkrétního vyhlášeného kurzu, z pravého sloupce Kalendář akcí. Na vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, vám přijde potvrzení o registraci, informace ohledně konání kurzu a číslo účtu kam převedete zálohu. Pokud jedna osoba přihlašuje více účastníků (celkem maximálně 3 os) je potřeba uvést do přihlášky jména všech účastníků + jejich mailové adresy.

PLATBA ZÁLOHY

Vaše přihláška je platná po uhrazení zálohy na příslušné číslo účtu. Bez uhrazení zálohy je vaše přihláška neplatná. Při pozdní platbě zálohy se může stát že kurz již bude zaplněn, proto převeďte zálohu do 7 dnů po přihlášení /=obdržení č.účtu/. Při převodu prosím vždy uvádějte do zprávy pro příjemce jméno přihlášené osoby a do var. symbolu tel.č. na mobil /také kvůli spojení ohledně kurzu/.

STORNO

Při zrušení vaší účasti 21 a více dnů před zahájením kurzu, vám bude záloha vrácena v plné výši. Při zrušení vaší účasti 20 a méně dnů před zahájením kurzu, je záloha nevratná. Namísto sebe však můžete poslat jinou osobu – náhradníka/v případě, že o tom předem informujete/. V případě úrazu, nemoci a jiných závažných událostí, lze zálohu přesunout na jiný termín či jakýkoli jiný kurz vyhlášený na www.aegea-kurzy.cz v rozmezí 1 roku od původní akce.

KONZULTACE ÚČASTI

Pokud chcete na kurz přihlásit osobu mladší 18 let (přestože kurzy nejsou koncipovány pro děti a mládež), konzultujte prosím tuto věc s lektorem, stejně tak podstupujete-li jakýkoliv druh léčby včetně psychiatrické. Kurzy nenahrazují žádnou léčbu a nejsou možné jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti a že souhlasí se zpracováním osobních údajů, viz níže uvedené informace o ochraně osobních údajů (+GDPR)

Budete-li mít jakékoli další dotazy, mohu vám je zodpovědět na tel/sms: (+420) 7778 01234  nebo mailem: vladyka1@volny.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Pokud se účastníte některého z pořádaných kurzů či se na něj hlásíte, stáváte se klienty nebo zájemci o pořádanou akci (dále jen „klient“) kdy sdělujete tyto osobní údaje – jméno, e-mailovou adresu a telefonický kontakt. S veškerými osobními údaji se nakládá v souladu s platnou legislativou, zejména s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o službách informační společnosti (zákon 480/2004)

Data jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely zapsání na kurz a sdělování informací či posílání materiálů ke kurzu na který se hlásíte. Zpracovávají se pouze ta data, která jste sami dobrovolně poskytli. Jejich ochrana a bezpečí m.j. také znamená, že zásadně nejsou poskytovány žádným jiným subjektům.

  1. správce vašich osobních údajů

Mgr.Petr Vladyka, IČO: 16155696, tel.: +420 7778 01234 e-mail: vladyka1@volny.cz

  1. rozsah os.údajů a délka zpracování nutné pro poskytování služeb a účetní evidenci
Účel zpracování Informace nutné k adekvátnímu zajištění služeb zakoupených klientem
Rozsah os.údajů Jméno a příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, uhrazená částka za kurz
Doba zpracování 3 roky od ukončení poskytování služeb
Doplňující informace Po dohodě s klientem je možné údaje vedené o klientovi zlikvidovat ihned po ukončení služeb

Osobní údaje nutné pro vedení účetnictví

Účel zpracování Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
Rozsah osobních údajů Fakturační údaje,

Data, která jste uvedli na daňovém dokladu

Doba zpracování 11 let od vydání účetního dokladu
Právní důvod Plnění právní povinnosti
  1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje klientů jsou chráněny v max.možné míře v předepsaném rozsahu.

  1. Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR máte tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. můžete požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  • právo na opravu svých osobních údajů, pokud některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 GDPR),
  • právo na výmaz svých osobních údajů, pokud nechcete, aby byly některé vaše údaje zpracovávány v případě, že o to výslovně zažádáte, či je shledán jeden z důvodů pro výmaz vašich údajů (čl. 17 GDPR),
  • právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) nebo právo na omezení zpracování svých osobních údajů (čl. 18 GDPR).
  1. Nepředávání osobních údajů jiným subjektům

Při zpracovávání vašich osobních údajů je zachovávána mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou vyžádání osobních údajů orgány státní správy v případě, že o to v rozmezí daných zákonem požádají.

Datum verze: 1. 1. 2019