Ochrana os.údajů / GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Pokud se účastníte některého z pořádaných kurzů či se na něj hlásíte, stáváte se klienty nebo zájemci o pořádanou akci (dále jen „klient“) kdy sdělujete tyto osobní údaje – jméno, e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

S veškerými osobními údaji se nakládá v souladu s platnou legislativou, zejména s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.).

Data jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely zapsání na kurz a sdělování informací či posílání materiálů ke kurzu na který se hlásíte. Zpracovávají se pouze ta data, která jste sami dobrovolně poskytli. Jejich ochrana a bezpečí m.j. také znamená, že zásadně nejsou poskytovány žádným jiným subjektům.

  1. správce vašich osobních údajů

Mgr.Petr Vladyka, IČO: 16155696, tel.: +420 7778 01234 e-mail: vladyka1@volny.cz

  1. rozsah os.údajů a délka zpracování nutné pro poskytování služeb a účetní evidenci
Účel zpracování Informace nutné k adekvátnímu zajištění služeb zakoupených klientem
Rozsah os.údajů Jméno a příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, uhrazená částka za kurz
Doba zpracování 3 roky od ukončení poskytování služeb
Doplňující informace Po dohodě s klientem je možné údaje vedené o klientovi zlikvidovat ihned po ukončení služeb

Osobní údaje nutné pro vedení účetnictví

Účel zpracování Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
Rozsah osobních údajů Fakturační údaje,

Data, která jste uvedli na daňovém dokladu

Doba zpracování 11 let od vydání účetního dokladu
Právní důvod Plnění právní povinnosti
  1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje klientů jsou chráněny v maximální možné míře v předepsaném rozsahu.

  1. Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR máte tato práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. můžete požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR),

právo na opravu svých osobních údajů, pokud některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 GDPR),

právo na výmaz svých osobních údajů, pokud nechcete, aby byly některé vaše údaje zpracovávány v případě, že o to výslovně zažádáte, či je shledán jeden z důvodů pro výmaz vašich údajů (čl. 17 GDPR),

právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) nebo právo na omezení zpracování svých osobních údajů (čl. 18 GDPR).

  1. Nepředávání osobních údajů jiným subjektům

Při zpracovávání vašich osobních údajů je zachovávána mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou vyžádání osobních údajů orgány státní správy v případě, že o to v rozmezí daných zákonem požádají.

Datum verze: 1. 1. 2019